Για τους Θάσιους το ελαιόλαδο αποτελούσε ένα βασικό διατροφικό στοιχείο από των αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό επίσης αποτελούσε τροφή στους λαούς της Μεσογείου από τους προϊστορικούς χρόνους.

Κατηγορία Προϊόντα